Broń Wiki
Advertisement

Ludowe Wojsko Polskie (LWP) - siły zbrojne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) sformowane 29 lipca 1944 roku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), istniejące do 1989 roku.

Orzeł Piastowski - godło Ludowego Wojska Polskiego

Nazwa Ludowe Wojsko Polskie używana była powszechnie od lat 50-tych przez władze państwowe oraz piśmiennictwo tego okresu w celu podkreślenia związku z panującym w kraju ustrojem socjalistycznym (ludowym). Oficjalnymi nazwami sił zbrojnych w Polsce w tych okresach były:

Defilada 1 Armii Wojska Polskiego w wyzwolonej Warszawie 19 stycznia 1945 roku

- od 29 lipca 1944 roku do 1952 roku: Wojsko Polskie

- w latach 1952 - 1989: Siły Zbrojne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Wojsko Polskie miało też swoje święto, które początkowo w latach 1947 - 1950 obchodzono w dniu 9 maja, który był równocześnie Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności. W okresie od 7 października 1950 roku do 13 sierpnia 1992 roku Dniem Wojska Polskiego był 12 października - rocznica zwycięskiej bitwy wojsk radzieckich i polskich pod Lenino. Po raz ostatni Dzień Wojska Polskiego był obchodzony 12 października 1991 roku.

Okres II wojny światowej.

Początkiem istnienia Wojska Polskiego było rozpoczęte z inicjatywy Związku Patriotów Polskich (ZPP) w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką (w ZSRR) formowanie 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Nowo tworzone siły zbrojne były wojskowo i politycznie podporządkowane ZSRR, natomiast nie uznawały zwierzchnictwa polskiego rządu emigracyjnego w Londynie. Pierwszą bitwą polskiego wojska na froncie wschodnim była bitwa pod Lenino 12 - 13 października 1943 roku. Następnie oddziały Wojska Polskiego wspólnie z sojuszniczą Armią Czerwoną walczyły z wojskami niemieckimi na Ukrainie, Białorusi, terytorium Polski, w Czechosłowacji oraz w Niemczech. Na przełomie 1943 i 1944 roku sformowano kolejne polskie jednostki w ZSRR, które utworzyły 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych rozwinięty 16 marca 1944 roku w 1 Armię Polską. Odrodzone Wojsko Polskie zostało formalnie powołane ustawą Krajowej Rady Narodowej (KRN) z 21 lipca 1944 roku o przejęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSRR i o scaleniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jednolite Wojsko Polskie. Na mocy tej ustawy, KRN objęła zwierzchnią władzę nad Armią Polską w ZSRR oraz powołała do życia Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego. Od 20 sierpnia 1944 roku prowadzono mobilizację do Wojska Polskiego na wyzwolonych terenach Polski. Jednostki Wojska Polskiego uczestniczyły m.in. w bitwie pod Studziankami w sierpniu 1944 roku, w tym czasie też brały udział w walkach o przyczółek czerniakowski. Później brały udział w walkach o przełamanie niemieckich umocnień Wału Pomorskiego, w ramach których zdobywano w marcu 1945 roku silnie umocnioną twierdzę kołobrzeską. W okresie II wojny światowej sformowano dwie armie Wojska Polskiego w skład których wchodziło 10 dywizji piechoty, 5 brygad pancernych, brygada kawalerii, 2 brygady saperów, 3 dywizje i kilka brygad artylerii oraz mniejsze oddziały, jak również 4 dywizje lotnictwa. Pod koniec 1944 roku w ich skład wchodziło około 180 000 żołnierzy. Wyzwolenie terytorium Polski spod niemieckiej okupacji było okupione wielką daniną krwi oraz wysiłkiem i bohaterstwem pojedynczych żołnierzy. Do zakończenia działań zbrojnych, całkowite straty osobowe Wojska Polskiego walczącego u boku bratniej Armii Czerwonej, osiągnęły liczbę 17 500 zabitych, 10 000 zaginionych i 40 000 rannych żołnierzy.

Czołgi średnie T-34 w czasie ćwiczeń poligonowych

Okres powojenny.

Koniec wojny zastał Wojsko Polskie w okresie intensywnego rozwoju organizacyjnego. Powstawały nowe związki taktyczne oraz oddziały wojsk. W wyniku mobilizacji liczebność Wojska Polskiego w maju 1945 roku osiągnęła 370 tysięcy żołnierzy, zaś we wrześniu 1945 roku 440 tysięcy żołnierzy. Na wyzwalanych obszarach organizowano Okręgi Wojskowe. Okręgi sprawowały bezpośrednie zwierzchnictwo nad jednostkami stacjonującymi na administrowanym przez nie terenie, a ich dowódcy podlegali bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego WP. W czerwcu 1945 roku skierowano 1, 3 i 8 Dywizje Piechoty do działań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. 4 Dywizję Piechoty przekazano dla potrzeb tworzącego się Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Zasadą było, że jednostki wojskowe wykorzystywane były przede wszystkim do działań przeciw zbrojnym bandom ukraińskich nacjonalistów UPA, a wojska KBW do walki ze zbrojnymi bandami polskich nacjonalistów z NSZ-u oraz WiN-u.

Transportery opancerzone SKOT

Czołg podstawowy T-55 i transporter opancerzony SKOT w czasie ćwiczeń poligonowych LWP

10 sierpnia 1945 roku został wydany „dekret o częściowej demobilizacji WP”. Kolejne jej fazy miały miejsce w lutym i grudniu 1946 roku. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed wojskiem po zakończeniu wojny było rozminowanie kraju. W latach 1944 - 1956 prowadzono operację rozminowywania kraju, w której uczestniczyły 44 jednostki inżynieryjne (ok. 19 tys. saperów). W jej wyniku sprawdzono i rozminowano 80% powierzchni kraju. W operacji rozminowywania śmierć poniosło 646 saperów. Jesienią 1945 roku granice państwa zaczęły ochraniać wydzielone z wojsk operacyjnych Wojska Ochrony Pogranicza (WOP).

Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza LWP

W efekcie redukcji w latach 1945-1948 na początku 1949 roku Wojsko Polskie liczyło ok. 140 000 żołnierzy. Organizacyjnie w skład wojsk lądowych wchodziły: szesnaście dywizji piechoty, sześć pułków czołgów i cztery pułki artylerii pancernej, trzy brygady, jeden pułk i trzy samodzielne dywizjony artylerii, trzy pułki artylerii przeciwlotniczej, cztery pułki saperów i jeden pułk pontonowy. Wojska lotnicze w dysponowały: trzema pułkami lotnictwa myśliwskiego, trzema szturmowego, jednym bombowców nurkujących i jednym specjalnym (do przewożenia władz politycznych i wojskowych). Marynarka wojenna była w początkowym stadium organizacji. 

Kolumna samobieżnych dział przeciwlotniczych ZSU-57-2

Okres początku zimnej wojny.

Redukcja wojska w latach 1945 - 1948 i utrata przez nie zdolności do podjęcia skutecznych działań obronnych spowodowało, że w 1949 roku przyjęto 7-letni plan rozbudowy wojska. Przedsięwzięcia te zbiegły się z zaostrzeniem sytuacji międzynarodowej (zimna wojna, Blokada Berlina). W rezultacie pod koniec 1949 roku Wojsko Polskie zaczęło przygotowywać się do ewentualnej wojny. Zmiana koncepcji rozwoju zbiegła się w czasie z powstaniem 4 kwietnia 1949 sojuszu polityczno-wojskowego państw zachodnich nazwanego Pakt Północnoatlantycki (NATO), który państwa bloku wschodniego uznały za zagrożenie. Po wybuchu wojny koreańskiej i włączeniu Polski do wyścigu zbrojeń między blokiem wschodnim i NATO Wojsko Polskie osiągnęło punkt kulminacyjny rozwoju organizacyjnego. W ramach realizacji planu przyspieszonego rozwoju wojska w latach 1951 - 1952 sformowano dodatkowo: cztery dowództwa korpusów armijnych, dwa dowództwa korpusów lotniczych, dziesięć dywizji lotniczych, dwie dywizje zmechanizowane, siedem dywizji piechoty, pięć dywizji artylerii przeciwlotniczej, trzy brygady artylerii przeciwpancernej trzy brygady przeciwdesantowe, sześć samodzielnych pułków czołgów. W rezultacie stan etatowy Wojska Polskiego wzrósł w latach 1950-1951 o ponad 200% i 1 stycznia 1952 roku wynosił 356 481 żołnierzy.

Wojskowy transport kolejowy 11 Batalionu Rozpoznania

W 1950 roku zaprzestano prac nad rozwojem własnej myśli strategicznej i przyjęto radziecką doktrynę wojenną. Wojsko Polskie miało być częścią sił bloku wschodniego na środkowoeuropejskim teatrze działań wojennych, a plany operacyjne przyjęte w 1965 obejmowały działania tzw. Frontu Polskiego na kierunku nadmorskim oraz obronę wybrzeża. Już w maju 1950 roku pod kierownictwem marszałka WP Konstantego Rokossowskiego przeprowadzono ćwiczenia dotyczące organizacji i prowadzenia operacji Frontu Nadmorskiego. Dynamicznie miała wzrastać liczebność wojsk pancernych i zmechanizowanych. Przyszłe pole walki miało być teatrem bitew pancerno-zmechanizowanych, a taktyka i sztuka operacyjna preferowała działania ofensywne.

Okres członkostwa w Układzie Warszawskim.

W 1952 roku zmieniono oficjalną nazwę polskiej armii z Wojsko Polskie na Siły Zbrojne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Od 1953 roku stopniowo redukowano liczebność Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W okresie od 1955 do 1958 roku szeregi wojska opuściło 200 tys. żołnierzy. Po 1956 roku kilkukrotnie modernizowano wyposażenie wojska, utrzymując liczebność Sił Zbrojnych na poziomie 200 - 300 tys. żołnierzy. W maju 1955 roku Polska weszła w skład sojuszu wojskowego Układu Warszawskiego, który powstał w odpowiedzi na włączenie Niemieckiej Republiki Federalnej (NRF) do sojuszu NATO. Polska wydzieliła w skład układu wojska operacyjne, które na wypadek wojny miały tworzyć tzw. Front Nadmorski liczący ok. 400 tys. żołnierzy. Redukcja wojska w latach 1955 - 1958 związana była z jednoczesną modernizacją techniczną polskiej armii. Utworzono cztery dywizje pancerne. Stopniowo przekształcono dywizje piechoty w dywizje zmechanizowane. Zorganizowano dywizję powietrznodesantową i desantową. W rezultacie przygotowano Siły Zbrojne PRL do działań w warunkach użycia broni masowego rażenia (ABC). Na początku lat 60-tych rozpoczęto proces wyposażania Sił Zbrojnych PRL w nowoczesną broń rakietową (rakiety taktyczne, taktyczno-operacyjne, przeciwpancerne i przeciwlotnicze). W 1961 roku zespół pod kierownictwem Marszałka Polski Mariana Spychalskiego opracował pierwszą polską doktrynę wojenną po II wojnie światowej pt. „Podstawowe założenia ludowej obronności”.

Wyrzutnia kierowanych rakietowych pocisków przeciwpancernych na podwoziu pojazdu opancerzonego BRDM-1

Natarcie piechoty zmechanizowanej LWP

W 1965 roku rozpoczęto rozbudowę systemu obrony terytorialnej kraju (OTK), którego zadaniem była ochrona ludności cywilnej w warunkach wojny. W tym samym roku ustabilizował się skład bojowy wojsk operacyjnych, które składały się z piętnastu dywizji ogólnowojskowych, w tym: pięć pancernych, osiem zmechanizowanych (z tego trzy o pełnych stanach osobowych, trzy szkolne i dwie głęboko skadrowane), jedna desantowa i jedna powietrznodesantowa. Od połowy lat 60-tych Siły Zbrojne PRL dysponowały środkami przenoszenia broni jądrowej. Pod koniec lat sześćdziesiątych opracowana została kolejna doktryna wojenna zawarta w dokumencie „Węzłowe założenia obronne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” wdrożona w życie w 1973 roku obowiązywała do 1989 roku. Według tej doktryny Polska na wypadek wojny wywołanej przez państwa NATO miała wziąć udział w działaniach zbrojnych w ramach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego wydzielając w ich skład Wojska Operacyjne w sile frontu tworzące tzw. „Układ zewnętrzny”. Wojska Operacyjne dzieliły się na 3 Okręgi Wojskowe, Wojska Lotnicze oraz Marynarkę Wojenną. Jednocześnie dla obrony terytorium kraju przed napadem środków powietrznych (lotnictwa i rakiet), desantami powietrznymi i morskimi oraz działaniami grup dywersyjnych utworzone zostały Wojska Obrony Terytorialnej Kraju (WOTK) tworzące tzw. „Układ wewnętrzny” dzielące się na: Wojska Obrony Powietrznej Kraju (WOPK), Wojska Obrony Wewnętrznej (WOW) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). W czasie mobilizacji planowano powołać około 1,1 mln żołnierzy, z czego 450 tys. miały stanowić wojska operacyjne tworzące zewnętrzny Front Polski, a 650 tys. wojska przeznaczone do obrony terytorium kraju. Ponadto obronę ludności cywilnej zapewniać miała Obrona Cywilna (OC).

Żołnierz z 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej po oddaniu skoku spadochronowego

Taki skład przetrwał do 1986 roku, kiedy to przekształcono 6 Pomorską Dywizję Powietrznodesantową i 7 Łużycką Dywizję Desantową w brygady. W 1988 roku dwie szkolne dywizje zmechanizowane (2 DZ i 15 DZ) i dwie skadrowane dywizje zmechanizowane (3 DZ i 9 DZ) przekształcono w bazy materiałowo-techniczne. W 1989 roku wszystkie dywizje pancerne przeformowano na dywizje zmechanizowane. Rozpoczęto proces redukcji armii i zmniejszania jej stanu osobowego. Odbywało się to w warunkach trudnej sytuacji ekonomicznej kraju i postępującego odprężenia między Wschodem i Zachodem. Ogólna liczba dywizji zmniejszyła się z 15 do 9.

Mianowanie na stopień oficerski w Ludowym Wojsku Polskim

Przysięga wojskowa LWP:

"Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

stając w szeregach Wojska Polskiego,

przysięgam Narodowi Polskiemu być uczciwym,

zdyscyplinowanym,

mężnym i czujnym żołnierzem,

wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych

i przepisy regulaminów,

dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej,

nie splamić nigdy honoru i godności

żołnierza polskiego."

Oficerowie LWP podczas uroczystej defilady.

Podział:

Ludowe Wojsko Polskie dzieliło się na:

 • wojska lądowe - siły lądowe
 • wojska lotnicze - siły powietrzne
 • marynarka wojenna - siły morskie

Żołnierze Wojsk Lotniczych Ludowego Wojska Polskiego w czasie zgrupowania przed rozpoczęciem obchodów 40-lecia zwycięstwa w dniu 9 maja 1985 roku w Warszawie

Sprzęt i uzbrojenie LWP:

Broń:

Żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP)

Artyleria:

 • BS-3 (78szt.)
 • M-30 (ponad 914szt.)
 • D-20 (brak danych)

Pojazdy:

Czołgi T-55 w czasie uroczystej defilady w Warszawie z okazji Święta Odrodzenia Polski oraz Tysiąclecia Państwa Polskiego w dniu 22 lipca 1966 roku

 • T-34 (brak danych)
 • T-54 (1 500szt.)
 • T-55 (1 500szt.)
 • T-72 (brak danych)
 • IS-2 (71szt.) - 14 uległo zniszczeniu w trakcie działań wojennych, po wojnie zostawiono w służbie 26szt., 21szt. zwrócono ZSRR
 • IS-3 (2szt.)
 • PT-76 (300szt.)
 • SU-100 (26szt.)
 • BWP-1 (brak danych)
 • BWP-2 (62szt.)
 • WZT-1 (brak danych)
 • WZT-2 (brak danych)

  Żołnierze LWP podczas desantu ze śmigłowców Mi-6

 • MPG-69 (brak danych)
 • AT-S (brak danych)
 • Mazur D-350 (brak danych)
 • MT-LB (brak danych)
 • BRDM-1 (800szt.)
 • BRDM-2 (ponad 691szt.)
 • TOPAS (brak danych)
 • BTR-40 (400szt.)
 • BTR-152 (400szt.)
 • SKOT (2 500szt.)
 • SMT-1 (brak danych)
 • BLG-67 (brak danych)

Desant żołnierzy piechoty ze średnich okrętów desantowych typu Północny wybudowanych w Stoczni Północnej w Gdańsku

Samoloty:

Trałowce bazowe projektu 254M budowane w Polsce na licencji ZSRR

Niszczyciel rakietowy projektu 56AE "ORP Warszawa" będący w służbie Marynarki Wojennej PRL w latach 1970-1986.

Śmigłowce:

Okręty:

 • Okręt podwodny typu M (6szt.)
 • Okręt podwodny projektu 613 (4szt.)
 • Okręt podwodny projektu 877E "Halibut" (1szt.)
 • Okręt podwodny projektu 641 (2szt.)
 • Niszczyciel projektu 30-bis (2szt.) - eks-radzieckie, wycofane w 1973 i 1974 roku
 • Niszczyciel rakietowy projektu 56AE (1szt.)
 • Niszczyciel rakietowy projektu 61MP (1szt.)
 • Fregata rakietowa projektu 620 "Kaszub" (1szt.)
 • Kuter torpedowy projektu D-3 (2szt.)
 • Kuter torpedowy projektu 183 (19szt.)
 • Kuter torpedowy projektu 664 (8szt.)
 • Kuter rakietowy projektu 205 (13szt.)
 • Kuter rakietowy projektu 1241RE (4szt.)
 • Ścigacz okrętów podwodnych projekt MO-D-3 (11szt.)
 • Ścigacz okrętów podwodnych projektu BMO (1szt.)
 • Ścigacz okrętów podwodnych typu 122bis (8szt.)
 • Ścigacz okrętów podwodnych projektu 912M (8szt.)
 • Kuter Zwalczania Okrętów Podwodnych typu 918M (11szt.)
 • Trałowiec redowy projektu 253Ł BTSZCZ (9szt.)
 • Trałowiec bazowy projektu BYMS (3szt.)
 • Trałowiec bazowy projektu 254K (3szt.)
 • Trałowiec bazowy projektu 254M (9szt.)
 • Trałowiec bazowy projektu 206F (12szt.)
 • Trałowiec bazowy projektu 207P (9szt.)
 • Okręt desantowy średni projektu 770D (9szt.)
 • Okręt desantowy średni projektu 770MA (2szt.)
 • Okręt desantowy średni projektu 771 (6szt.)
 • Okręt desantowy średni projektu 771A (5szt.)
 • Okręt dowodzenia desantem projektu 776 (1szt.)
 • Kuter desantowy projektu 709 (15szt.)
 • Kuter desantowy projektu 719 (3szt.)
 • Okręt patrolowy projektu 912 (5szt.)
 • Okręt rozpoznania radioelektronicznego projektu 863 (2szt.)
 • Okręt hydrograficzny projektu B63 (1szt.)
 • Okręt hydrograficzny projektu 861 (2szt.)
 • Okręt hydrograficzny projektu 874 (2szt.)
 • Okręt szkolny projektu 888 (2szt.)
 • Kuter szkolny projektu OS-1 (3szt.)
 • Okręt ratowniczy projektu Pr-12 (4szt.)
 • Okręt ratowniczy projektu 570 (2szt.)
 • Kuter nurkowy projektu Storem-KN (5szt.)
 • Kuter ratowniczy projektu R-30 (3szt.)

Film:

Film ukazuje potęgę Sił Zbrojnych PRL z okazji Defilady Tysiąclecia Państwa Polskiego w dniu Święta Odrodzenia Polski 22 Lipca 1966 roku.

Michał Iljin (dyskusja) 23:20, cze 30, 2013 (UTC)IljinM.

Advertisement