FANDOM


Matkal Building Tel Aviv

Siedziba sztabu

Sztab Generalny Sił Obronnych Izraela (Matkal) - centralna instytucja Sił Obronnych Izraela, utworzona w 1948.

Na czele sztabu stoi Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela podlegający bezpośrednio Ministrowi Obrony. W okresie pokoju głównym zadaniem sztabu jest organizowanie szkolenia wojsk i zapewnienie im warunków utrzymania wysokiego stopnia gotowości bojowej. Sztab Generalny ma swój symbol wojskowy oraz banderę.